Asfalttialan erikoistyöt

Nopeampaa ja joustavampaa palvelua Tampereen ja Pirkanmaan seudulla

Kaivojen piikkaus

UH-asfalt­ti on kai­vo­jen piik­kauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys, joka pal­ve­lee asfal­tin­le­vi­tys­yri­tyk­siä tehok­kaas­ti ja nopeal­la aika­tau­lul­la. Kai­vo­jen piik­kaus on hidas ja fyy­si­ses­ti ras­kas työ­vai­he, joka on suo­ri­tet­ta­va ennen asfal­tin jyr­sin­tä­töi­den aloit­ta­mis­ta, mut­ta kui­ten­kin mah­dol­li­sim­man lähel­lä levi­tys­töi­tä. Kai­vo­jen piik­kaus on usein myös yli­töi­nä tee­tet­tä­vä osa-alue, jon­ka suo­rit­ta­mi­seen voi sen työ­läy­den vuok­si toi­si­naan olla haas­teel­lis­ta löy­tää teki­jöi­tä. Kai­vo­jen piik­kauk­sen ulkois­ta­mi­nen on rat­kai­su, jon­ka avul­la voi­daan hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti työ­vai­hee­seen liit­ty­viä haas­tei­ta ja nopeut­taa ura­kan ete­ne­mis­tä, eten­kin sil­loin, kun koh­tees­sa on run­saas­ti kaivoja.

Ulkoista piikkaustyöt

Teet­tä­mäl­lä kai­vo­jen piik­kaus­työt UH-asfal­til­la var­mis­tat, että urak­ka ete­nee aika­tau­lus­sa ja kai­vo­jen kan­net irroi­tel­laan tai las­ke­taan vai­vat­to­mas­ti sekä nopeas­ti ennen asfal­tin levi­tys­töi­den aloit­ta­mis­ta. Samal­la sääs­tät työn­te­ki­jöi­de­si voi­ma­va­ro­ja ja resurs­se­ja asfal­toin­ti­pro­jek­tin mui­hin osa-aluei­siin. Asian­tun­te­vat teki­jäm­me huo­leh­ti­vat puo­les­ta­si, että kai­vo­jen kan­net pudo­te­taan riit­tä­vän syväl­le, jol­loin van­han asfal­tin jyr­si­mi­nen on tur­val­lis­ta. Mikä­li uusi pääl­lys­te levi­te­tään van­han pääl­le, riit­tää kai­vo­jen kan­sil­le pelk­kä irroit­te­lu, jon­ka jäl­keen ne on help­poa ja nope­aa nos­taa uuden asfal­tin tasolle.

Ulkoista piikkaustyöt UH-asfaltille ja sinulle jää enemmän aikaa keskittyä olennaiseen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Liikennemerkkien pystytys ja poisto

UH-asfalt­ti pal­ve­lee asfalt­tia­lan yri­tyk­siä myös taa­ja­ma-aluei­den lii­ken­ne­merk­kien pys­tyt­tä­mi­ses­sä ja pois­ta­mi­ses­sa. Tie­a­lu­eel­la teh­tä­väs­tä työs­tä on aina ilmoi­tet­ta­va lii­ken­tee­noh­jaus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti lii­ken­ne­mer­keil­lä, jot­ta tiel­lä liik­ku­mi­nen ja  työs­ken­te­le­mi­nen oli­si tur­val­lis­ta. Työ- ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä on myös muu­tet­ta­va ura­kan ede­tes­sä niin, että ne vas­taa­vat aina val­lit­se­vaa työtilannetta.

Asennus ajallaan

Ulkois­ta­mal­la lii­ken­ne­merk­kien asen­nuk­sen UH-asfal­til­le lii­ken­ne­mer­kit tule­vat taa­tus­ti pys­ty­te­tyk­si ja pois­te­tuk­si ajal­laan. Meil­lä on vah­vaa asian­tun­te­mus­ta ja koke­mus­ta lii­ken­ne­merk­kien asen­ta­mi­ses­ta sekä pois­ta­mi­ses­ta eten­kin vaa­ti­vis­sa kau­pun­ki­koh­teis­sa, esi­mer­kik­si Tam­pe­reel­la. Huo­leh­dim­me lii­ken­ne­merk­kien pys­tyt­tä­mi­ses­tä aina Lii­ken­ne­vi­ras­ton ohjeis­tuk­sia nou­dat­taen. Sääs­tä työ­voi­maa­si ja jätä lii­ken­ne­mer­keis­tä huo­leh­ti­mi­nen UH-asfal­tin tehtäväksi.

Bitumivalutyöt

UH-asfalt­ti pal­ve­lee asfal­tin­le­vi­tys­yri­tyk­siä myös esi­mer­kik­si sil­to­jen lii­kun­ta­sau­mo­jen täy­töis­sä. Sil­lan asfal­toi­mi­sen jäl­keen sen lii­kun­ta­sau­ma tulee saha­ta auki ja täyt­tää bitu­mil­la, jot­ta asfalt­ti ei pää­se hal­kea­maan läm­pö­ti­lan­vaih­te­lui­den vuok­si. Me huo­leh­dim­me asian­tun­te­vas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti sil­to­jen bitu­mi­va­lu­töis­tä. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää – bitu­mi­va­lu­töis­sä pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me tar­vit­taes­sa kaik­kial­la Suomessa!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous bitumivalutöille!

Tarvitsetko tuuraajaa tai lisätyövoimaa asfaltinlevitysryhmääsi? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Vuokratyövoimaa levitysryhmiin

Tar­vit­set­ko apu­voi­maa asfal­tin­le­vi­tys­ryh­mää­si? Me tar­joam­me ammat­ti­tai­toi­sia lapio­mie­hiä tila­päi­seen työ­voi­ma­tar­pee­seen. UH-asfal­tin vuo­kra­työ­voi­ma on rat­kai­su ongel­mii­si sil­loin, kun työn­te­ki­jä­si sai­ras­tuu tai kun työ­ti­lan­tee­si vuok­si tar­vit­set työ­maal­le­si lisää lapiomiehiä.
UH-asfal­tin vuo­kra­työ­voi­ma on jous­ta­va rat­kai­su, jon­ka avul­la sääs­tät aikaa ja vai­vaa. Sinun ei tar­vit­se mureh­tia työ­so­pi­muk­sis­ta, työn­te­ki­jöi­den lisä­ku­luis­ta tai yli­työ­tun­neis­ta, sil­lä UH-asfalt­ti huo­leh­tii niis­tä puo­les­ta­si. UH-asfal­til­ta saat luo­tet­ta­vat ja osaa­vat lapio­mie­het nopeas­ti avuk­si levitysryhmääsi.

Unconventional Happiness Oy

Y-tunnus: 2973719-6

050 502 1090

tertti@uh-asfaltti.fi

 

Palvelut

Kaivojen piikkaus
Liikennemerkkien pystytys ja poisto
Bitumivalutyöt
Vuokratyövoimaa levitysryhmiin