Uh-asfaltti

Nopeampaa ja joustavampaa palvelua Tampereen ja Pirkanmaan seudulla

Luotettava kumppani asfalttialan erikoistöihin

UH-asfalt­ti eli Uncon­ven­tio­nal Hap­pi­ness Oy on asfalt­ti­töi­den luo­tet­ta­va ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me asfal­toin­tia­lan yri­tyk­siä eri­kois­töis­sä eten­kin Tam­pe­reen ja Pir­kan­maan seu­dul­la sekä tar­vit­taes­sa pro­jek­ti­luon­tei­ses­ti myös muu­al­la Suo­mes­sa. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kai­vo­jen piik­kaus ennen asfal­tin jyr­sin­tää tai levi­tys­tä sekä lii­ken­ne­merk­kien pys­ty­tys taa­ja­ma-aluei­den asfalt­ti­työ­mail­le. Lisäk­si tar­joam­me vuo­kra­työ­voi­maa levi­tys­ryh­mien lapio­hom­miin. Tutus­tu kaik­kiin pal­ve­lui­him­me ja pyy­dä tarjous!

Kaivojen piikkaus

UH-asfal­til­ta saat kai­vo­jen piik­kauk­set nopeas­ti ja tehok­kaas­ti ennen van­han asfal­tin jyr­sin­tää ja uuden levitystä.

Liikennemerkkien pystytys ja poisto

Me huo­leh­dim­me asfalt­ti­työ­maan lii­ken­ne­merk­kien pys­tyt­tä­mi­ses­tä sekä pois­ta­mi­ses­ta asian­tun­te­vas­ti ja Lii­ken­ne­vi­ras­ton ohjeis­tuk­sia noudattaen.

Bitumivalutyöt

UH-asfalt­ti huo­leh­tii ammat­ti­tai­dol­la puo­les­ta­si myös sil­to­jen bitumivalutöistä.

Vuokratyövoimaa levitysryhmiin

Tar­joam­me ammat­ti­tai­toi­sia ja osaa­via asfalt­ti­työn­te­ki­jöi­tä tila­päi­seen työvoimatarpeeseesi.

Tarjoamme ammattitaitoisia ja osaavia asfalttityöntekijöitä tilapäiseen työvoimatarpeeseesi.

Palveluratkaisuja asfalttialan yrityksille

UH-asfalt­ti tar­jo­aa asfalt­tia­lan yri­tyk­sil­le asfal­toin­tiin liit­ty­viä eri­kois­töi­tä sekä vuo­kra­työ­pal­ve­lui­ta asfal­toin­ti­työ­mai­den lapio­mie­hen teh­tä­viin. Tar­joam­me tehok­kai­ta, nopei­ta ja jokai­sen tilaa­jan yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioon otta­via pal­ve­lu­rat­kai­su­ja, joi­den avul­la voim­me edis­tää kes­key­tyk­se­tön­tä ja teho­kas­ta työs­ken­te­lyä asfalt­ti­työ­mail­la, ura­koi­den val­mis­tu­mis­ta aika­tau­lus­sa, sekä täl­lä tavoin ede­saut­taa osal­tam­me asiak­kai­dem­me kilpailukykyä.

Tehokkuutta ja nopeutta asfalttityömaille

Tilaa­mal­la UH-asfal­tin ammat­ti­tai­toi­set asfalt­ti­työn­te­ki­jät avuk­se­si asfalt­ti­työ­maal­le­si voit sääs­tää mer­kit­tä­väs­ti yri­tyk­se­si resurs­se­ja. Esi­mer­kik­si tyy­pil­li­ses­ti yli­töi­nä toteu­tet­ta­vat, ras­kaat ja hitaat työ­vai­heet sekä muut pääl­lys­ty­su­ra­kas­ta eril­li­set osa-alu­eet hoi­tu­vat mei­dän käsis­säm­me tehok­kaas­ti ja jous­ta­vas­ti. Enää sinun ei tar­vit­se etsiä teki­jöi­tä kai­vo­jen piik­kauk­seen tai lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­mi­seen, me huo­leh­dim­me niis­tä puo­les­ta­si. UH-asfal­tin avul­la myös pro­jek­tie­si hal­lin­nas­ta tulee hel­pom­paa, kun tie­dät, että työ­mail­la­si on aina riit­tä­väs­ti ammat­ti­tai­toi­sia tekijöitä.

Joustavuutta, luotettavuutta ja oikeaa asennetta

Toi­min­nas­sam­me tär­keim­piä arvo­ja ovat luo­tet­ta­vuus ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys. Tämä tar­koit­taa, että kaik­ki työt hoi­de­taan tehok­kaas­ti ja aina sovi­tuis­ta aika­tau­luis­ta kiin­ni pitäen. Me tar­joam­me asiak­kail­lem­me moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta jous­ta­vas­ti tilaa­jien toi­vei­den mukaan sekä ammat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa tar­vit­taes­sa lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la. Me todel­la panos­tam­me myös työn­te­ki­jöi­dem­me hyvin­voin­tiin ja hyvään työil­ma­pii­riin, ja sik­si voit olla var­ma, että UH-asfal­til­la työt teh­dään aina hyväl­lä asen­teel­la ja iloi­sel­la mielellä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Unconventional Happiness Oy

Y-tunnus: 2973719-6

050 502 1090

tertti@uh-asfaltti.fi

 

Palvelut

Kaivojen piikkaus
Liikennemerkkien pystytys ja poisto
Bitumivalutyöt
Vuokratyövoimaa levitysryhmiin